ថ្មភក់ឥណ្ឌា

ថ្មភក់ឥណ្ឌាគឺជាការពេញនិយមសម្រាប់ណ៍កម្លាំងនិងបញ្ចប់នៅទីនោះ. ថ្មភក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយមានប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការប្រើ. បន្ទាយ Fort ជាច្រើន, ប្រាសាទ, វិហារអ៊ីស្លាម, និងត្រូវបានបង្កើតឡើងពីវិមានថ្មភក់ឥណ្ឌា. ដុំថ្មទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងពពួកណ៍ផ្សេងគ្នានិង. នៅ Flodeal Inc បាន. យើងបានដោះស្រាយនៅក្នុងប្រភេទដូចខាងក្រោមថ្មភក់ពីប្រទេសឥណ្ឌា: