មាសថ្មម៉ាប

ចម្លាក់ថ្មម៉ាបថ្មម៉ាបដែលអាចប្រើបានគឺមានមាសកម្រ. យើងបាន colored ដូចខាងក្រោមនេះដែលអាចប្រើថ្មម៉ាបមាសជាមួយយើង.